Spelvoorwaarden

‘Win 1 jaar lang gratis energie!’

1. Je kunt aan de actie meedoen als je in Nederland woont en ouder bent dan 18 jaar.

2. De deelname aan de actie is gratis en geldt als je tussen 01 september 2020 tot en met 31

december 2021 via Besparenkan een definitieve overstap voor stroom en gas hebt gemaakt.

3. Medewerkers van Besparenkan zijn uitgesloten van deelname.

Over de prijs:

1. In totaal wordt er 1 keer één jaar gratis energie weggegeven. Er wordt telefonisch contact opgenomen met de prijswinnaars.

2. Als we je niet kunnen bereiken en we horen binnen een week na onze eerste contactpoging

niets van je dan kun je geen aanspraak meer maken op de prijs.

3. Uitkering van de prijs heeft uitsluitend betrekking op gas en elektra geleverd door een

energiemaatschappij. Stadsverwarming en andere energiebronnen zijn uitgesloten.

4. Er wordt 1 x een jaar gratis energie ter waarde van maximaal € 1.000,- (incl. BTW) uitgekeerd.

5. Zodra de jaarnota is ontvangen bij de prijswinnaar dient deze binnen één maand na

ontvangst in bezit te zijn van Besparenkan. Insturen kan via email info@besparenkan.nl onder vermelding van “Win 1 jaar lang gratis energie”.

6. Als je het energiecontract hebt beëindigd nadat je de prijs hebt gewonnen, maar voordat je

de jaarnota hebt ontvangen, wordt de prijs niet uitgekeerd.

7. De prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijzen zijn niet

overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9. Bij weigering van de prijs blijft deze eigendom van Besparenkan en kun je geen aanspraak

maken op een vervangende vergoeding.

11. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en kosten die zij

eventueel moeten doen of maken in verband met deelname aan deze actie en met de

acceptatie of het gebruik van de prijs. De prijs betreft een netto prijs, Besparenkan zal de

kansspelbelasting dragen.

Privacy

1. Door deelname verklaar je akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.

Algemeen

1. Besparenkan heeft te allen tijde zonder opgaaf van reden en zonder mededeling vooraf het

recht deze actie te beëindigen en/of te wijzigen.

2. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Besparenkan.

3. Besparenkan is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar

uitgekeerde prijs of voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen

als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Besparenkan is niet

verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken

prijzen. Besparenkan verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle rechten, drukfouten en wijzigingen

voorbehouden.